Az EUROSPED Nemzetközi Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, továbbiakban: EUROSPED Zrt. (H-1138 Budapest, Szekszárdi utca 14.)  kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően, az adatkezeléshez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el. Az Eurosped Zrt. elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

Az adatkezelésre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást Ön https://www.eurospedzrt.hu–ra történő belépéssel, önéletrajz feltöltésével adja meg. Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul, hogy adatait az Eurosped kezelje.

Ön hozzájárulása nélküli vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő adatkezelés

Az Info.tv. 6. (5) bekezdés alapján EUROSPED az Ön hozzájárulásával rögzített személyes adatait – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – jogi kötelezettségének teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából – ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll – az Ön külön hozzájárulása nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Adatkezelés célja, időtartama, jogalapja, adatok köre és adattovábbítás

Az EUROSPED az általa kezelt adatokat az alábbiakban bemutatott célok érdekében kezeli. Figyelemmel a több adatkezelési célra – a tájékoztató áttekinthetőségét és az Ön számára releváns információk könnyebb fellelhetőségét szem előtt tartva – az Eurosped a kezelt adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az adatkezelés jogalapját és az esetleges adattovábbítást, adatkezelési célokként, rendezetten az alábbiak szerint mutatja be:

  1. Árajánlatkérők (a szolgáltatás igénybe vevői): ügyfél adatkezelés, hozzájárulás eseten marketing célú kezelés a jövőben. Szerződéskötést megelőzően az EUROSPED marketing- és reklám célokból kezeli az érintettek adatait, kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható az alábbi e-mail címre küldött térítésmentes kérelemmel: eurosped@eurospedzrt.hu Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az ügyfél adatkezelés olyan eseteiben, amikor az adatkezelés jogalapja valamely jogszabályi rendelkezés, vagy nem teljesült szerződés, az adattörlési kérelem kizárólag a marketing célú adatkezelésre értelmezhető, és nem érinti a törvényes vagy szerződéses jogalap alapján történő adatkezeléseket.
  2. Hírlevél regisztráltak: a hírlevélre történő regisztráció esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az felhasználó azonosítása hírlevélküldés céljából. A hírlevélre regisztrált felhasználók számára az EUROSPED hírlevelet küld ki. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó leiratkozással – megtilthatja. Amennyiben nem tart igényt a hírlevélre, a felhasználó törölheti magát a hírlevél-küldő adatbázisból a kiküldött hírlevelek végén található „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva. Természetesen egyedi kérés esetén is töröljük a felhasználót a hírlevél adatbázisból, mely kérést az eurosped@eurospedzrt.hu email címen jelenthetik be.
Adatai biztonsága

Az EUROSPED adatkezelési műveletei, technikai és eljárási szabályai kidolgozása során fokozottan figyelt arra, hogy azok biztosítsák az Ön adatainak megfelelő szintű fizikai és számítástechnikai védelmét. E körben az EUROSPED kiemelt figyelmet fordít a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférhetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülésére, illetve megakadályozására. Az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és sértetlensége biztosított legyen.

Az adatkezelésre jogosultak köre

A személyes adatok megismerésére kizárólag az Eurosped munkatársai, illetve egyéb az adatok megismerésére megfelelően feljogosított személyek (pl. személyzeti tanácsadók) jogosultak. Az Eurosped az Ön adatainak a védelme érdekében, valamennyi adatkezelésre feljogosított munkatársát a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban foglaltak betartására hívja fel, valamint titoktartásra kötelezi.

Az Ön jogorvoslati lehetőségei

A kezelt adatairól Ön az eurosped@eurospedzrt.hu címen bármikor tájékoztatást kérhet. Továbbá személyes adatainak a helyesbítését/megváltoztatását, törlését bármikor kezdeményezheti a eurosped@eurospedzrt.hu címen. Az Eurosped a személyes adatotokat törli – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki -, ha azok kezelése jogellenes, téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, illetve az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt vagy a törlést bíróság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ön kérheti az adatainak a zárolását is. Az Eurosped is zárolhatja az adatait, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. A zárolt adatok kizárólag addig kezelhetőek, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Eurosped a tájékoztatásra, helyesbítésre, megváltoztatás, törlésre vagy zárolásra vonatkozó kérésének munkaidőben mindenkor a lehető legrövidebb határidőben, de legkésőbb 25 nap alatt eleget tesz. A kérés végrehajtásáról az Eurosped külön értesítést csak erre vonatkozó kifejezett igény esetén küld. Amennyiben a kérés nem teljesíthető és a tájékoztatás, helyesbítés, megváltoztatás, törlés vagy zárolás iránti igény visszautasításra kerül, akkor az Eurosped 25 napon belül írásban vagy – hozzájárulás esetén – elektronikus úton közli az elutasítás indokait. Az elutasításról szóló indokok közlése mellőzésre kerül, ha ez – az adatkezelés céljára való tekintettel – az érintett jogos érdekét nem sértené.

Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, ha az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Eurosped jogi kötelezettségének teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Az Eurosped a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az Eurosped az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, akkor az okozott kárt megtéríti. Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

Jogérvényesítés

Mindenekelőtt, javasoljuk, hogy ha úgy érzi, hogy az adatai nem megfelelően lettek kezelve, akkor – a kialakult helyzet leggyorsabb és legegyszerűbb orvoslása érdekében – juttassa el a sérelmét magában foglaló panaszát az Eurosped. Az Eurosped a panaszt a lehető legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb 30 nap alatt kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről Önt tájékoztatja.

Ön a személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt is érvényesítheti, a bíróság az ügyben soron kívül jár el. Továbbá személyes adatai védelme érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 06-1-391-1400, fax: 06-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu)

Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Megnevezés: Eurosped Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: H-1138 Budapest, Szekszárdi utca 14.